Energy from WasteDajemy przykład.

Katalog pytań GOS

AGU Fragenkatalog

Katalog pytań GOS
Pola obowiązkowe są oznaczone symbolem '*'
Lokalizacje EEW objęte zleceniem*
W jaki sposób spełniają Państwo ustawowe przepisy zgodne z ustawą o bezpieczeństwie pracy i z przepisem z zakresu prewencji wypadkowej DGUV (Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe) Przepis 2 „Lekarze zakładowi i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństw*
Czy Państwa pracownicy są regularnie instruowani, w zrozumiały dla siebie sposób, na temat prac, które mają zostać u nas przeprowadzone oraz czy te instrukcje są dokumentowane?*
Czy w Państwa przedsiębiorstwie przeprowadza się działania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy?*
Czy w Państwa przedsiębiorstwie istnieje coś takiego jak paszporty bezpieczeństwa dla pracowników?*
Czy przed podjęciem prac sporządzili Państwo odnośnie prac, które mają zostać przeprowadzone w naszym zakładzie, oceny dot. zagrożeń oraz instrukcje robocze zgodnie z ustawą bhp, rozporządzeniem dot. materiałów niebezpiecznych i rozporządzeniem o bezpiecz*
Czy zapewniono, że podczas realizacji zlecenia, zgodnie z ustawowymi wymogami, wyznaczeni zostaną ratownicy i będą obecni na miejscu?*
Czy udostępniają Państwo właściwe i niezbędne, indywidualne wyposażenie ochronne, stosownie do prac, które mają zostać wykonane, zgodnie ze sporządzoną przez Państwa oceną zagrożeń?*
Czy środki robocze są regularnie poddawane kontroli dot. bezpieczeństwa technicznego oraz czy jej wyniki są dokumentowane?*
Czy zapewniono, że niezbędne oraz powołane podczas realizacji zlecenia osoby zajmujące się nadzorem, w razie potrzeby znają język lokalny i będą mogły w sposób zrozumiały komunikować się z zatrudnionymi pracownikami?*
Czy są Państwo gotowi do bezzwłocznego zgłaszania wypadków mających miejsce w zakładzie pracy lub w drodze do niego, które wymagają interwencji medycznej, oraz o znaczących obciążeniach środowiska na placach budowy, należących do jednostki organizacyjnej,*
Czy Państwa przedsiębiorstwo regularnie przeprowadza kontrole na placach budowy i dokumentuje ich wyniki?*

Jak dużo wypadków w pracy wymagających zgłoszenia (wypadki zgłaszane do Branżowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (BG) (nie wypadki w drodze do pracy), które spowodowały nieobecność w pracy trwającą ponad 3 dni kalendarzowe) odnotowało Państwa przedsiębiorstwo w ubiegłych 3 latach?

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w przeprowadzeniu przetargu dotyczącego udzielenia zlecenia przez nasz dział zakupów, będziemy potrzebować od Państwa formularza informacyjnego w ramach ankiety dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (formularz GOS). Służy on celowi przedsiębiorstwa, którym jest bezpieczeństwo pracy. Dostarczone przez Państwa dane są gromadzone przez nas w elektronicznej bazie danych przez okres 3 lat i wykorzystywane tylko w celach opracowania i podejmowania decyzji odnośnie udzielania zleceń. Dalsze wykorzystywanie danych lub ich przekazywanie osobom trzecim, za wyjątkiem objętych zleceniem spółek należących do koncernu, nie będzie możliwe bez Państwa wyraźnej zgody. Za pośrednictwem formularza informacyjnego w formularzu GOS wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych, o ile jest to konieczne do realizacji wymienionych wyżej celów. Tę zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili pisemnie lub mailowo, ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili mają Państwo prawo do usunięcia lub korekty danych.

Ważna jest dla nas dobra odpowiedź na Państwa zapytanie. W tym celu musimy oczywiście przetwarzać wprowadzone dane; robimy to w sposób odpowiedzialny i z szacunkiem. Szczegóły można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.