Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Unternehmen_04.jpg

Współpraca kolegialna – siła tkwi w grupie.

EEW Energy from Waste jest członkiem różnych reprezentacji interesów. Ich gremia to platformy reprezentujące interesy na płaszczyźnie politycznej i różnych obszarach badawczych.

(W kolejności alfabetycznej)

BDE

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. (Federalny Związek Gospodarki Odpadami, Gospodarki Wodnej i Surowcami) w skrócie BDE, został założony w 1961 roku jako stowarzyszenie działu prywatnej gospodarki komunalnej (VPS). Obecnie, wraz z 750 różnej wielkości firmami członkowskimi, jest to najsilniejsza grupa interesów na obszarze gospodarki odpadami, wodą i surowcami  w Niemczech i Europie. BDE posiada międzybranżową sieć ponad 500 ekspertów, którzy analizują bieżące zmiany i wspierają rozwiązania w ponad 30 grupach roboczych.

BDEW

BDEW reprezentuje interesy swoich 1.800 komunalnych i prywatnych przedsiębiorstw członkowskich w sektorze energetycznym i gospodarki wodnej w stosunku do polityków, ekspertów, mediów i ogółu społeczeństwa oraz wspiera firmy członkowskie we wszystkich ważnych kwestiach politycznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych i komunikacyjnych. Siedziba BDEW mieści się w Berlinie i posiada przedstawicielstwo w Brukseli, które łączy interesy i cele stowarzyszenia na poziomie europejskim i międzynarodowym.

DGAW

DGAW, Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e. V., składa się z przedstawicieli prywatnych i komunalnych przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem odpadów, członkami są także politycy i przedstawiciele administracji, nauki, budowniczy, projektanci i operatorzy maszyn,  oraz przedstawiciele inicjatyw obywatelskich. Ponadto prowadzona jest również ścisła współpraca i wzajemne członkostwo w przypadku wszystkich ważnych organizacji  w przemyśle surowcowym. W tym kontekście DGAW oferuje swoim członkom niezależną i pouczającą wymianę wiedzy i doświadczeń w różnych dziedzinach przemysłu. 

ITAD

Grupa interesów zakładów termicznego przetwarzania odpadów w Niemczech ITAD e. V. realizuje różne cele. Opowiada się za interesami właścicieli i operatorów zakładów termicznego przetwarzania odpadów w ramach kontaktu  ze społeczeństwem, politykami, władzami i innymi grupami interesu. ITAD wspiera projekty badawcze, które optymalizują termiczne przetwarzanie odpadów i prowadzą intensywne prace na obszarze publicznych w celu pokazania korzyści, jakie daje spalanie odpadów w porównaniu z innymi metodami ich unieszkodliwiania. 

VKU

Verband kommunaler Unternehmen  (VKU) (związek przedsiębiorstw komunalnych) reprezentuje interesy gospodarki komunalnej i odpadami w Niemczech. Firmy członkowskie VKU działają głównie w dziedzinie zaopatrzenia w energię, gospodarki wodnej i ściekowej, a także gospodarki odpadami i sprzątania miast. Związek VKS reprezentuje interesy swoich członków od 1912 roku. W 2003 r. nastąpiło połączenie ze związkiem przedsiębiorstw komunalnych VKU.