Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Umwelt_05.jpg

Redukujemy bilans CO2. Zysk dla środowiska.

Wytwarzanie energii z odpadów to aktywna ochrona środowiska. I to pod wieloma względami. Przy średnio 50-procentowym udziale biogennych substancji w odpadach, spalarnie odpadów produkują energię ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEG) i w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycznych w Niemczech i Europie. Wykorzystanie pierwotnych źródeł energii, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa, może być zredukowane dzięki energetycznemu wykorzystaniu odpadów. Jednocześnie bilans CO2 jest zmniejszany poprzez odzyskiwanie energii z paliw wykorzystywanych w lokalizacjach EEW. Ten pozytywny bilans klimatyczny pokazuje, że oprócz recyklingu surowców wtórnych, ekologicznego obiegu zamkniętego. 

Inteligentne zarządzanie zasobami

Odpady przeznaczone do recyklingu mają pierwszeństwo przed utylizacją. Zaawansowane technicznie instalacje EEW oraz trwałe innowacje gwarantują bezpieczne i przyjazne dla środowiska przetwarzanie odpadów z gospodarstw domowych, handlu i przemysłu. W procesie spalania zanieczyszczenia zawarte w odpadach są niszczone lub usuwane z cyklu materiałowego. Odfiltrowane surowce i pozostałości, takie jak żużel do budowy dróg, zwracamy do obiegu materiałowego w ramach recyklingu. W procesie tworzenia wartości dodanej ilość odpadów zmniejsza się łącznie o około 90 procent, a jednocześnie powstaje nowa energia - inteligentna i szczególnie efektywna ekologicznie forma gospodarowania zasobami. 

Emisje poniżej poziomu wartości granicznych

Także tu dajemy przykład: Emisje instalacji EEW są znacznie poniżej ścisłych wymogów prawnych. W większości przypadków powietrze opuszczające nasze zakłady jest znacznie mniej zanieczyszczone niż powietrze w mieście. Odpady, których nie da się uniknąć lub poddać recyklingowi, otrzymują ostatnie ważne zadanie od EEW Energy from Waste: Działają w ramach ochrony klimatu.