Energy from WasteDajemy przykład.
EEW_Umwelt_05.jpg

Neutralna pod względem wytwarzania dwutlenku węgla produkcja energii oznacza ochronę klimatu.

Procesy biologiczne i chemiczne, zachodzące na składowiskach biogennych odpadów resztkowych, doprowadziły w przeszłości do emisji szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla czy metan. Przyczyniło się to do powstania efektu cieplarnianego.

W roku 1990 z niemieckich składowisk uwolniło się do atmosfery łącznie 1,5 mln ton metanu, znacznie bardziej szkodliwego dla środowiska niż dwutlenek węgla. Dzięki zmniejszeniu pojemności składowisk i wykorzystaniu uchodzących gazów składowiskowych, jak również coraz większemu odzyskowi odpadów w spalarniach, emisję zanieczyszczeń można było obniżyć do 0,5 mln w 2004 r.

Oszczędzanie pierwotnych źródeł energii.

Obróbka odpadów w wysoce skutecznych termicznych procesach spalania prowadzi do zmniejszenia emisji substancji, mających istotny wpływ na środowisko i oszczędzanie nośników energii pierwotnej, takich jak węgiel, gaz, ropa naftowa. Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej z odpadów udaje się obecnie zaoszczędzić w perspektywie całego roku taką ilość kopalnianych nośników energii, jaką normalnie zużyłoby 700.000 obywateli Niemiec.

Ponadto część odpadów zawiera w sobie energię odnawialną (drewno, papa, papier). Drzewa i inne rośliny, pobierając dwutlenek węgla już w fazie wzrostu, usunęły go ze środowiska. Podczas spalania zgromadzony w ten sposób dwutlenek węgla jest zwracany do środowiska, nie powodując tym samym dodatkowych emisji – jest on zatem neutralny dla klimatu.